جدیدترین اخبار و مطالب

فارس - مطالعۀ تطبیقی شیوۀ تدوین قوانین و تأثیر آن بر فرایند ثبت اختراع؛ مطالعۀ موردی یک اختراع ثبت‌شده ‏در ایران و امریکا

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

صاحب‌اخبار –

چکیده

آمار عملکرد ادارۀ ثبت اختراع ایران بین سال‌های ۱۳۸۶تا ۱۳۹۳ش حاکی از کاهش چشمگیر تعداد اختراعات ثبت‌شده در ایران هست. تعداد ثبت اختراع از ۱۰۳۴۶ مورد در سال ۱۳۸۷ش به ۳۴۳۶ مورد در سال ۱۳۹۲ش کاهش یافته هست. این درحالی هست که در بازۀ زمانی مشابه یعنی میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳م تعداد اختراعات ثبت‌شدۀ ایرانیان در ایالات ‌متحدۀ امریکا از ۲ اختراع به ۴۰ اختراع رسیده هست. از سوی دیگر، تجاری‌سازی اختراعات در ایران با مشکلات جدی روبرو هست و به گفتۀ صاحب‌نظران این حوزه، بیش از ۹۰ درصد اختراعات ثبت‌شده در ایران در بایگانی ادارۀ ثبت اختراع باقی می‌مانند و هیچ‌گاه راهی به بازار پیدا نمی‌کنند. در مقالۀ حاضر به یکی از دلایل احتمالی یعنی ایرادهای قانونی در خصوص فرایند ثبت می‌پردازیم تا ببینیم از نظر حقوقی چه چیزی باعث می‌شود که مخترعان ایرانی با وجود هزینه‌های بسیار تمایل بیشتری به ثبت اختراعات خود در ایالات ‌متحدۀ امریکا دارند. برای این منظور با مطالعۀ کتابخانه‌ای به بررسی قوانین، و با مطالعۀ میدانی و انجام مصاحبه به بررسی گواهی‌های ثبت اختراع صادرشده از سوی ادارات ثبت اختراع دو کشور می‌پردازیم که نشانگر آن هست که تفاوت‌های قانونی هرچند کوچک تا چه حد می‌توانند در پیاده‌سازی کارکرد‌های نظام ثبت اختراع مؤثر باشند. 

کلیدواژه‌ها: اختراع؛ ادعانامه؛ افشا؛ ثبت؛ حقوق اعطایی؛ محدودۀ حمایتی

نویسندگان:

سعید حبیبا: استاد گروه حقوق اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

زهرا بهادری جهرمی: دانش‌آموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مجله مطالعات حقوق تطبیقی – دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

∎​